Jeg giver jer en dybdegående evaluering af jeres indsatser og projekter, som er inddragende og peger fremad. 

Evalueringer kan nemt opfattes som noget der blot skal gøres fordi det er et krav, eller som noget der skal sætte et punktum ved en indsats eller et projekt – og så er det videre til noget nyt. Gennem en mere processuel og dynamisk evalueringstilgang, hjælper jeg jer med at få mere ud af jeres evaluering, så I bruger den som et aktivt læringsredskab undervejs i jeres forløb, og så evalueringen ikke blot konstaterer om noget fungerer eller ikke fungerer, men hvordan og hvorfor, og giver konkrete anbefalinger til, hvad der kan gøres i fremtiden. 

Case-eksempler

At bygge til glæde og livskvalitet
Evaluering af nye seniorbofællesskaber

For Realdania har jeg sammen med Antropologerne skabt viden til interessenter i nye byggeprojekter om, hvordan man bygger til livskvalitet og glade for aktive seniorer. Realdania støtter opførslen af en række seniorbofællesskaber rundt omkring i landet. Vi har udført et længere evalueringsforløb af det nyopførte Kamelia Hus i Valby i 2019-2020 og følger i 2020-2021 ibrugtagen af Broen i Køge Kyst. I løbet af et år besøgte vi Kamelia Hus sommer og vinter og observerede beboernes ibrugtagen af rum samt interviewede og lavede fokusgrupper med nogle af beboerne. Jeg stod for projektledelse og lavede sammen med Antropologerne projektdesign, feltbesøg, analyse, rapportskrivning og præsentation.

Kunden fik delrapport og afsluttende rapport samt et metodekatalog til fremtidig brug. Vi præsenterede indsigter fra evalueringen på konferencer og til afleveringsmøde.

Kompetenceudvikling i hjemmeplejen
Evaluering af demensopsporingsforløb

For en kommune har jeg hos Antropologerne ledet og udført en effektmåling og evaluering af et kompetenceudviklingsforløb for hjemmeplejen i tidlig opsporing af demens og udvikling af feedbackkultur. Vi udførte feltbesøg med observation og interview af medarbejdere mens de var på arbejde, survey-test og fokusgruppe. Derudover udviklede og afprøvede vi værktøj til vurdering af egen indsats og feedbackøvelse til medarbejderne.

Kunden fik delrapport og afsluttende rapport og præsentation samt de udviklede værktøjer og øvelser til fremtidig brug. 

Frivillig-engagement
Evaluering af frivilligindsats

For en landsdækkende forening med over 5.000 frivillige har jeg sammen med Antropologerne ledet og udført en evaluering af foreningens indsats for i højere grad at motivere og engagere de frivillige til at tage del i foreningens aktiviteter. Foreningens formål er at give glæde og oplevelser til ældre på landets plejehjem gennem cykelture i rickshaws. Evalueringen blev gennemført som en dynamisk proces med løbende læring til kunden og tilpasning til indsatsens udvikling undervejs. Jeg stod for projektledelse, dialog med kunden, udsendelse af surveys og telefoninterview med de frivillige og personale på plejehjem samt rapportskrivning og præsentation.

Kunden fik løbende læring gennem statusmøder, delrapport, afsluttende rapport og præsentation.